Most przez kamieniołom

Jest użytkiem ekologicznym, ale może być też miejscem odpoczynku dla mieszkańców! Kamieniołom Libana powinien być dostępny dla krakowian. Czy wkrótce powstanie tam kładka w koronach drzew?

Niemal dwa lata temu, radni miejscy uchwalili użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana”, który obejmuje powierzchnię około 15 hektarów, położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że celem ustanowienia użytku jest „ochrona mozaiki ekosystemów, samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.”

Ja proponuje jednak, by teren kamieniołomu udostępnić mieszkańcom. Można zbudować tam most, kładkę dla pieszych w koronach drzew. Dzięki temu odwiedzający nie będą ingerować w przyrodę, która jest najcenniejsza na tym terenie, ale jednocześnie zyskają nowe miejsce od spacerów i odpoczynku.

Jestem zdania, że taka inwestycja nie wpłynie znacząco na walory przyrodnicze kamieniołomu. Obecnie występuje tam łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Uważam, że Krakowianie powinni mieć możliwość podziwiania fauny i flory zlokalizowanych na tamtym terenie.